Syndyk masy upadłości Marii Rek osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XVIII GUp 560/19), sprzeda w trybie z wolnej ręki prawo własności nieruchomości lokalowej o powierzchni 29,07 m2, położonej w Rokietnicy (62-090) przy ul. Cyprysowej 8A/9, gmina Rokietnica, powiat Poznański, województwo wielkopolskie, dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1A/0055512/1 wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku, dla którego Sąd Rejonowy w Szamotułach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1A/0050863/1, za cenę nie niższą niż 97 500,00 zł. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium w wysokości 9 750,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty do dnia  14 lutego 2020 roku osobiście lub listem poleconym na adres Kancelarii Notarialnej Malwina Siadak & Dorota Wziątek s.c. przy ul. Solec 61A lok. 29. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 lutego 2020 r. w Kancelarii Notarialnej Malwina Siadak & Dorota Wziątek s.c. (adres jw.) o godzinie 12:00. Operat szacunkowy oraz warunki przetargu dostępne są w czytelni akt  Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie (00-455) oraz w biurze syndyka przy ul. Wilanowskiej 8 lok. 3 w Warszawie (po uprzednim umówieniu). Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod adresem e-mail: p.korol@jarosinski.com.

Regulamin sprzedaży stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.