Syndyk masy upadłości ILHO PL S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzeda w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie o sygnaturze akt XVIII GUp 2/22 sprzeda pakiet należności  wchodzących w skład masy upadłości o wartości nominalnej 18.897.843,36 złotych za cenę nie mniejszą niż 3.795.294,44 złotych

 Zainteresowani winni składać oferty na adres e-mail: [email protected] w terminie do dnia 8 grudnia 2023 r. 

Oferta powinna zawierać pełne dane oferenta, proponowaną cenę nabycia oraz informację, że dotyczy postępowania o sygn. akt XVIII GUp 2/22.

Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia przed zawarciem umowy zbycia wierzytelności. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ciążą na nabywcy. 

Szczegółowy regulamin oraz wykaz należności dostępny jest w biurze syndyka. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt z biurem syndyka pod numerem 502 997 928.