Syndyk masy upadłości Mabelle Investments sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie przy ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa, sygn. akt XIX GUp 379/19, informuje o konkursie ofert na sprzedaż w trybie z wolnej ręki przedsiębiorstwa Upadłego w całości, w rozumieniu art. 55¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w skład którego wchodzą w szczególności:

  1. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 5.117,00 m2, położonej przy ul. Ostrobramskiej 79 w Warszawie, województwo mazowieckie, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 46, obręb 3-05-23, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/00171396/0 wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku handlowo-usługowego o powierzchni zabudowy 2.971,00 m2 oraz
  2. należność o wydanie z depozytu środków pieniężnych o równowartości 10.000,00 euro (wg średniego kursu w NBP na dzień ogłoszenia upadłości równowartość ta wynosi 41.891,00 zł) przysługująca od Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Szara 10, 00-420 Warszawa, KRS 0000003782;

z wyłączeniem środków pieniężnych zgromadzonych w masie upadłości oraz dokumentacji księgowej, pracowniczej, finansowej i handlowej niezbędnej do prowadzenia postępowania upadłościowego, w tym wytworzonej w toku postępowania upadłościowego.

Cena wywoławcza to 44.000.000,00 (słownie: czterdzieści cztery miliony 00/100) złotych netto. Wadium wynosi 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100).

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 listopada 2019 r. (decyduje data wpływu oferty, nie jej nadania). Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać na adres: Kancelaria Notarialna Wojciech Żuława, ul. Okopowa 56 lok. A1, 01-042 Warszawa. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 listopada 2019 roku w ww. Kancelarii Notarialnej o godz. 10:00.

Regulamin sprzedaży dostępny w biurze syndyka. Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa oraz opis i oszacowanie nieruchomości udostępnione są do wglądu w biurze syndyka oraz w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: (22) 118 49 34 lub adresem e-mail: kancelaria@jarosinski.com.