Syndyk masy upadłości YEKO S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzeda w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych (sygn. akt XVIII GUp 119/21) w trybie z wolnej ręki pakiet należności przysługujący od AM Pharma Sp. z o.o. wchodzących w skład masy upadłości o wartości nominalnej 51.634,07 zł (załącznik nr 1) bez ceny minimalnej.

Zainteresowani winni składać oferty skanem na adres e-mail: [email protected] w terminie do dnia 15 maja 2022 r. 

Oferta winna zawierać dopisek, iż dotyczy postępowania o sygn. akt XVIII GUp 1043/19, pełne dane oferenta oraz proponowaną kwotę nabycia.

Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty ceny przed zawarciem umowy przelewu wierzytelności.

Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy będą obciążały kupującego.

Szczegółowych informacji udziela biuro syndyka pod numerem 502 997 928 oraz adresem e-mail [email protected]