Syndyk sprzeda udział w Auto Kajki Sp. z o.o.

Syndyk masy upadłości Jarosława Zakrzewskiego w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt XIX GUp...

Syndyk sprzeda nieruchomość

Syndyk masy upadłości Danuty Smus w upadłości – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 222/21, sprzeda w trybie z wolnej ręki prawo własności nieruchomości gruntowej (na której usadowiony został...