Działając jako likwidator Polskiej Platformy Tekstylnej Jochemczak, Świątelski sp. j. w likwidacji z siedzibą w Katowicach, w ramach postępowania likwidacyjnego sprzedam wierzytelność spółki względem Textilo Group sp. z o. o. o wartości nominalnej 145.974,30 zł brutto (118.678,29 zł netto) z tytułu noty księgowej nr 1/5/2018 stanowiącej refakturę kosztów magazynowania wraz roszczeniem o odsetki w kwocie 43.136,09 zł.

Oferty na zakup ww. wierzytelności należy składać na adres Kancelarii Notarialnej Malwina Siadak & Dorota Wziątek, ul. Solec 61A lok. 29, 00-422 Warszawa, do dnia 27 listopada 2019 r. z adnotacją „NIE OTWIERAĆ, OFERTA ZAKUPU, PPT JOCHEMCZAK, ŚWIĄTELSKI SP. ZJ. W LIKIWDACJI” (decyduje data wpływu).  Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29 listopada 2019 r. o godzinie 13:00 przed Notariuszem Malwiną Siadak w Kancelarii Notarialnej Malwina Siadak & Dorota Wziątek, w Warszawie (00-422), przy ul. Solec 61A lok. 29.

Więcej informacji udziela biuro likwidatora pod numerem 22 118 49 34 oraz adresem mailowym [email protected].