Syndyk masy upadłości spółki ILHO PL S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie (00-877) przy Al. Solidarności 155/4, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000482238, posługująca się numerem NIP: 1132777938, REGON: 142037533, sygn. akt XVIII GUp 2/22 ogłasza konkurs sprzedaży w trybie z wolnej ręki prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, składającej się z działek ewidencyjnych nr 2119/5 i 2119/7, obręb Barlinek 1 o łącznej powierzchni 5.696 m2, wraz z prawem własności budynku o funkcji handlowej o łącznej powierzchni 1.759 m2, położonej w Barlinku, ul. Kombatantów 5, gmina Barlinek, powiat myśliborski, województwo zachodniopomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu prowadzi księgę o numerze SZ1M/00049496/5 za cenę nie niższą niż 5.306.680,00 złotych netto (słownie: pięć milionów trzysta sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 00/100). Cena sprzedaży zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług (VAT). 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 350.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100).

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 kwietnia 2023 roku osobiście w Kancelarii Notarialnej Wojciecha Żuławy, ul. Okopowa 56 lok. A1, 01-042 Warszawa (w godzinach pracy kancelarii).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 maja 2023 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 10.00.

Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze 
Syndyka Gawła Jarosińskiego, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa oraz w Sądzie Rejonowym dla 
m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa.

Dodatkowe informacji pod nr tel. + 48 502 997 928 oraz adresem e-mail: [email protected]