Syndyk masy upadłości w sprawie o sygn. akt XIX GUp 1005/19 sprzeda w trybie z wolnej ręki udział ½ w prawie własności nieruchomości, KW nr WA1N/00055382/6, zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym w miejscowości Łomianki pod Warszawą (powierzchnia działki – 312 m2; powierzchnia użytkowa domu – 159,89 m2) wraz z udziałem 1/48 części we własności nieruchomości stanowiącej drogę dojazdową, KW nr 52591, za cenę nie niższą niż 271.646,00 złotych. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 30.000,00 zł. Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2021 r. osobiście w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Gładkiego, ul. Nałęczowska 60/lok. 23, 02-922 Warszawa lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 września 2021 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 11.00.Syndyk wskazuje, że sprzedaż udziału odbywa się równolegle do sprzedaży udziału w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt XIX GUp 942/19. Oferta złożona wyłącznie na jeden z udziałów podlega odrzuceniu. Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze Syndyka Małgorzaty Jarosińskiej, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa oraz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa. Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 501-541-541 lub adresem 
e-mail: [email protected] od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16.