Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Renaty Olszak w upadłości sprzeda pojazd marki Fiat Siena, 74kW, rok produkcji 1998 r,. Nr VIN SUF17800003025083.

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 10 maja 2024 r. do godziny 23.59 przesyłając je w formie e-mailowej na adres: [email protected].

Oferta winna zawierać tytuł: „Konkurs ofert, Renata Olszak, Kuligowski– FIAT SIENA”, pełne dane oferenta umożliwiające jego identyfikację oraz proponowaną kwotę nabycia.

Dodatkowo oferta powinna posiadać oświadczenie, iż kupujący zobowiązuje się do zapłaty ceny przed zawarciem umowy  oraz do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy.