Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Elżbiety Kondej sprzeda w trybie z wolnej ręki udział wynoszący 1/2 w prawie własności samochodu osobowego marki Ford C-Max, rocznik 2005, za kwotę 500,00 zł (słownie: pięćset złotych, 00/100). 

Wszelkie informacje oraz ofertę należy składać na adres mailowy: [email protected]

Oferty należy składać w terminie do dnia 20 lipca 2024 roku.