Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Urszuli Rodziewicz sprzeda w trybie z wolnej ręki prawo własności samochodu osobowego marki Ford KA, rocznik 2008, za kwotę 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych, 00/100). 

Wszelkie informacje oraz ofertę należy składać na adres mailowy: [email protected]

Oferty należy składać w terminie do dnia 16 lipca 2024 roku.