Syndyk masy upadłości House of Food spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzeda w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych (sygn. akt XVIII GUp 94/21) w trybie z wolnej ręki ruchomości w postaci sprzętu elektronicznego wchodzącego w skład masy upadłości tj.:

LP.MARKA I MODEL POJAZDUWARTOŚĆ LIKWIDACYJNA WSKAZANA PRZEZ SYNDYKA
1.Zestaw: PC + monitor + klawiatura + myszka + router1.312,50 PLN NETTO
2.Dell V5581FHD8GB + Office + torba + mysz + kabel1.275,00 PLN NETTO
 

za łączną kwotę nie niższą niż 2.587,50 zł netto.

Zainteresowani winni składać oferty pisemnie przesyłając je na adres biura syndyka – Syndyk Małgorzata Jarosińska ul. Ludna 9, 00-413 (decyduje data wpływu nie zaś data nadania) bądź skanem na adres e-mail: [email protected] w terminie do dnia 3 czerwca 2022 r. 

Oferta winna zawierać dopisek, iż dotyczy postępowania o sygn. akt XVIII GUp 94/21, pełne dane oferenta oraz proponowaną kwotę nabycia.

W przypadku zainteresowania nabyciem zbioru ruchomości przez więcej niż jednego Oferenta, przy co najmniej równej cenie minimalnej, syndyk po uprzednim powiadomieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej zainteresowanych podmiotów o pozostałych ofertach, sprzeda ruchomości podmiotowi oferującemu najwyższą cenę, po poinformowaniu pozostałych oferentów o możliwości podbicia ceny.

Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty ceny przed zawarciem umowy..

Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy będą obciążały Kupującego.

Szczegółowych informacji (w tym udostępnienie regulaminu) udziela biuro syndyka pod numerem 502 997 928 oraz e-mail. [email protected]