Syndyk masy upadłości Dariusza Zajęckiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 405/17), ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego nr 36 położonego w Gorlicach przy ul. Kołłątaja 11 o powierzchni 49,19 m, dla którego Sąd Rejonowy w Gorlicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta numer NS1G/00041730/7, wraz z udziałem w wysokości 30/100 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku. Do lokalu mieszkalnego przynależy piwnica o powierzchni 7,92 m2. za cenę nie niższą niż 100.530,00 zł. ( słownie: sto tysięcy pięćset trzydzieści złotych i 00/100). Lokal obciążony jest dożywotnią służebnością osobistą na rzecz Józefy Zajęckiej. Wadium w wysokości  10.000,00 zł. Zainteresowani winni składać oferty do dnia 13 marca 2019 roku osobiście w Biurze Syndyka Małgorzaty Jarosińskiej ul. Wilanowska 8 lok. 3, 00-422 Warszawa lub przesłać je na adres Biura Syndyka. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 marca  2019 r. o godz. 12.00. Operat szacunkowy oraz warunki przetargu dostępne w Gmachu Sadu oraz w biurze syndyka przy ul. Wilanowskiej 8 lok. 3 w Warszawie. Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 501 224 432 lub adresem e-mail: [email protected]od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17.