Syndyk masy upadłości Stanisława Nasiłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą STD Nasiłowski Stanisław w upadłości z siedzibą w Zielonce, sygn. XIX GUp 665/19 (poprzednia syg. akt X GUp 918/18), sprzeda w trybie z wolnej ręki lokal mieszkalny o powierzchni 129,59 m2 wraz ułamkową częścią (1259/1348306) gruntu, położonego w miejscowości Ząbki przy ul. Skrajnej 32 D lok. 22, pow. wołomiński, województwo mazowieckie, dla którego Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1W/00113823/2, za cenę nie niższą 336.578,00 zł netto, powiększoną o wysokość podatku VAT w należnej wysokości, jeżeli ma zastosowanie.

Wadium wynosi 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Stanisława Nasiłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą STD Nasiłowski Stanisław Nasiłowski z siedzibą w Zielonce w banku Santander Bank Polska S.A. o numerze: 16 1090 1870 0000 0001 4130 0987, z dopiskiem „X GUp 918/18 – Skrajna 32D-22-Ząbki” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.

Termin na składanie ofert określa się na dzień 22.08.2019 r.,przy czymdecyduje data wpływu oferty, nie zaś data nadania. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być złożona na adres: Kancelaria Notarialna Wojciech Żuława, ul. Okopowa 56 lok. A1, 01-042 Warszawa z podaniem sygnatury akt „X GUp 918/18 – Skrajna 32D-22-Ząbki”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.08.2019 r. w w/w kancelarii notarialnej o godz. 11:30.

Opis i oszacowanie nieruchomości oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze Syndyka Gawła Jarosińskiego, ul. Wilanowska 8 lok. 3, 00-422 Warszawa oraz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa.

Dodatkowych informacji udziela syndyk pod nr tel. 22/118-49-34 lub adresem mail:p.korol@jarosinski.com.