Syndyk masy upadłości Tadeusza Ciesielskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt XIX GUp 321/20, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki prawa własności lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Warszawie przy ul. Głębockiej 56B dzielnica Białołęka województwo mazowieckie o pow. użytkowej 64,20 mwraz z komórką lokatorską nr 3 o pow. 2.85 m2, przynależnym ogródkiem, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA3M/00454740/4 oraz stanowisko postojowe nr 6 usytuowane w hali garażowej pod budynkiem przy ul. Głębockiej 56. Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 6705/5973793 w gruncie oraz częściach budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Nieruchomość gruntowa, na której posadowiony jest budynek stanowi działka ew. nr. 3/130 z obrębu 4-16-38. Dla nieruchomości gruntowej i budynku, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności prowadzona jest księga wieczysta nr WA3M/0428471/6 za cenę nie niższą niż 528.000,00 (słownie: pięćset dwadzieścia osiem tysięcy i 00/100) złotych brutto, oraz miejsca garażowego za cenę nie niższą niż 26.000,00 (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy i 00/100) złotych brutto. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 50.000,00 zł.  

Zainteresowani winni składać oferty do dnia 3 września 2021 roku osobiście w Biurze Syndyka Gawła Jarosińskiego przy ul. Ludnej 9, 00-413 Warszawa lub przesłać je na adres Biura syndyka listem poleconym. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 września 2021 r. w Biurze Syndyka Gawła Jarosińskiego o godz. 11.00. Operat szacunkowy oraz warunki sprzedaży dostępne w Gmachu Sadu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul. Czerniakowska 100A w Warszawie. Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 501 224 432 lub adresem e-mail: [email protected] od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17.