Syndyk masy upadłości Grzegorza Kamińskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XVIII GUp 1085/19), ogłasza przetarg na sprzedaż z wolnej ręki spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Warszawie (03-748) przy ul. Białostockiej 11 m. 54 o powierzchni 77,10 m, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie prowadzi księgę wieczystą nr WA3M/00304813/1 za cenę nie niższą niż 480.300,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta złotych 00/100) brutto. Wadium w wysokości 50 000,00 zł płatne do dnia 03 września 2020 roku.

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 września 2020 roku osobiście w Kancelarii Notarialnej Malwina Siadak & Dorota Wziątek, ul. Solec 61A lok. 29, 
00-409 Warszawa lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 września 2020 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 11.00.

Operat szacunkowy oraz warunki przetargu dostępne w czytelni Sądu oraz w biurze syndyka przy ul. Wilanowskiej 8 lok. 3 w Warszawie. Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 22 -118-49-34 lub adresem e-mail: [email protected] od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16.