Syndyk masy upadłości Bożeny Kalińskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt. XIX GUp 1357/19 ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Żyrardowie przy ul. Spółdzielczej 32 m. 10 za cenę nie niższą niż 252.000,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące złotych). Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 25.000,00 zł. 

Zainteresowani winni składać oferty do dnia 7 stycznia 2021 roku osobiście w Kancelarii Syndyka przy ulicy Ludnej 9/1, 00-413 Warszawa lub przesłać je na adres Kancelarii listem poleconym. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 stycznia 2021 r. w Kancelarii Syndyka Gawła Jarosińskiego o godz. 11.00 Operat szacunkowy oraz warunki sprzedaży dostępne są w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie oraz w biurze syndyka przy ul. Ludnej 9/1 w Warszawie, po uprzednim umówieniu się.  Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 501 224 432 lub adresem e-mail: [email protected] od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17.