Syndyk masy upadłości Arety Mazurkiewicz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 759/18), ogłasza przetarg na sprzedaż  lokalu mieszkalnego nr 67 położonego przy ul. Dywizjonu 303 149A w Warszawie, o powierzchni 34,17 m2, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1M/00502875/7, za cenę nie niższą niż 306.000,00 zł brutto. Wadium wynosi 30.600,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty do dnia 11 marca 2019 roku osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, X Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, w Warszawie lub przesłać je na adres tegoż Sądu listem poleconym. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 marca 2019 r. w gmachu Sądu w sali nr 119, o godz. 08:20. Operat szacunkowy oraz warunki przetargu dostępne są w gmachu Sądu oraz w Biurze Syndyka przy ul. Wilanowskiej 8 lok. 3 w Warszawie. Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod numerem tel. 501-224-432, lub emailem [email protected]