Syndyk masy upadłości Danuty Smus w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych sygn. akt XIX GUp 222/20 sprzeda w trybie z wolnej ręki ½ udziału w prawie własności do samochodu osobowy marki Mitsubishi KAOT L200, nr VIN MMCJNKB40CD006583, nr rejestracyjny WPI01994, rok produkcji 2011 r. za cenę nie niższą niż 2.000,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty pisemnie poprzez przesłanie oferty na adres biura syndyka Syndyk Małgorzata Jarosińska ul. Ludna 9, 00-413 (decyduje data wpływu oferty nie zaś data nadania), złożenie oferty osobiście w biurze syndyka, bądź skanem na adres e-mail: kancelaria@jarosinski.com w terminie do dnia 1 kwietnia 2023 r.

Oferta winna zawierać pełne dane oferenta, proponowaną cenę nabycia oraz informację, iż dotyczy postępowania o sygn. akt XIX GUp 222/20.

W przypadku zainteresowania nabyciem udziału w aucie przez więcej niż jednego Oferenta, przy co najmniej równej cenie minimalnej, syndyk po uprzednim powiadomieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej zainteresowanych podmiotów o pozostałych ofertach, sprzeda udział w aucie podmiotowi oferującemu najwyższą cenę, po poinformowaniu pozostałych oferentów o możliwości podbicia ceny.

Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty ceny przed zawarciem umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy będą obciążały Kupującego.

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z biurem syndyka.