Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Daniela Strzeleckiego, LD1M/GUp-s/532/2023 sprzeda należność wchodzącą w skład masy upadłości przysługującą Upadłemu od Andrzeja Godziszewskiego, stwierdzona wyrokiem z dnia 2 lipca 2021r. wydanym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, IV Wydział Karny w sprawie IV K 366/21 o wartości nominalnej 1.834,98 zł, za cenę nie niższą niż 100,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty pisemnie w terminie do dnia 17 lipca 2024  r.  przesyłając je w formie e-mailowej na adres [email protected]. Oferta winna zawierać dopisek, że dotyczy postępowania o sygn. akt LD1M/GUp-s/532/2023.

W przypadku zainteresowania nabyciem należności przez więcej niż jeden podmiot syndyk dokona wyboru oferty zawierającej najwyższą zaoferowaną cenę.

Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty ceny przed zawarciem umowy przelewu wierzytelności. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy będą obciążały kupującego.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, proszę o kontakt e-mailowy.