Syndyk masy upadłości Romualda Brzeskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowym dla  m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie o sygnaturze akt XIX GUp 1258/20 w trybie z wolnej ręki należność względem spółki Pharma Store Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Włocławskiej 167, KRS 0000471291 o wartości nominalnej 115.000,00 zł, nie wskazuje się ceny minimalnej.

Zainteresowani winni składać oferty na adres e-mail: [email protected] w terminie do dnia 29 czerwca 2022 r. 

Oferta powinna zawierać pełne dane oferenta, proponowaną cenę nabycia oraz informację, że dotyczy postępowania upadłościowego o sygn. akt XIX GUp 1258/20. Szczegółowych informacji udziela biuro syndyka pod numerem telefonu 22 657 43 97.

Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia przed zawarciem umowy zbycia wierzytelności. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ciążą na nabywcy.