Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Huberta Karagaa sygn. akt. XIX GUp 1114/21 sprzeda w trybie z wolnej ręki należność wynikająca z umowy sprzedaży 50 udziałów w Spółce 306 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie za cenę łącznej wysokości 150.450,00 zł w spółce 306 Sp. z o. o. zawartej w dniu 12 października 2018 roku na rzecz Huberta Karaaga. Zgodnie z umową płatnych w 30 ratach po 5.000,000 zł każda. Dłużnik zapłacił 17 rat po 5.000,00 zł każda a ostatnia została zapłacona w kwietniu 2022 roku. 

Oferty proszę składać droga mailową na adres [email protected] do dnia 19 lipca 2022 r.