Syndyk masy upadłości Camaieu Polska sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzeda w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie o sygnaturze akt XVIII GUp 7/21 w trybie z wolnej ręki pakiet należności przysługujący od Camaieu International SAS wchodzących w skład masy upadłości za cenę minimalną w kwocie 102,00 (sto dwa) zł brutto. 

Zainteresowani winni składać oferty na adres e-mail: [email protected] w terminie do dnia 21 września 2022 r. 

Oferta powinna zawierać pełne dane oferenta, proponowaną cenę nabycia oraz informację, że dotyczy postępowania o sygn. akt XVIII GUp 7/21.

Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia przed zawarciem umowy zbycia wierzytelności. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ciążą na nabywcy. 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela biuro syndyka pod numerem 22 657 43 97.