Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Józefiny Janiny Bachurskiej, sygn. akt XVIII Gup 1420/19 sprzeda pakiet wierzytelności wynikających z:

  1. Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wydanym przez Sąd Rejonowy w Legionowie Wydział I Cywilny z dnia 5 kwietnia 2011r. pod sygn. I Nc 3489/10, któremu nadano klauzulę wykonalności w dniu 13 sierpnia 2019r. pod sygn. akt I C 1921/16, w kwocie należności głównej w wysokości 13.128,15 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy sto dwadzieścia osiem, 15/100) z ustawowymi odsetkami od dnia 20 kwietnia 2010r. do dnia zapłaty 
  2. Wyroku wydanego przez Sąd Rejonowy w Legionowie Wydział I Cywilny z dnia 9 lipca 2010r. pod sygn. akt I C 173/08, któremu nadano klauzulę wykonalności w dniu 13 sierpnia 2019r. pod sygn. akt I C 1921/16, w kwocie należności głównej w wysokości 20.655,12 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć, 12/100) z ustawowymi odsetkami od następujących kwot: 
    1. od kwoty 19.754,15 zł (słownie złotych: dziewiętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery, 15/100) od dnia 30 czerwca 2008r. do dnia zapłaty, 
    1. od kwoty 900,97 zł (słownie złotych: dziewięćset, 97/100) od dnia 10 lutego 2010r. do dnia zapłaty. 

Cena sprzedaży wynosi nie mniej niż 2.009,00 zł (dwa tysiące dziewięć złotych, 00/100)

Zainteresowani winni składać oferty pisemnie w terminie do dnia 15 stycznia 2022 r.  przesyłając je w formie e-mailowej na adres [email protected].

Oferta winna zawierać dopisek, iż dotyczy postępowania o sygn. akt XVIII GUp 1420/19.

Syndyk poinformuje w dniu 16 stycznia 2022 r. wszystkich oferentów o wyborze najwyższej oferty.

Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty ceny przed zawarciem umowy przelewu wierzytelności. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy będą obciążały kupującego.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, proszę o kontakt e-mailowy: 

[email protected].