Syndyk masy upadłości House of Food sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzeda w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie o sygnaturze akt XVIII GUp 94/21 sprzeda pakiet należności przysługujący od Scolar World sp. z o.o. oraz Zakład Przetwórstwa Mięsnego „MIAZEK” spółka jawna wchodzących w skład masy upadłości o wartości nominalnej 39.895,39 zł za cenę minimalną w kwocie 1.125,00 zł brutto.

 Zainteresowani winni składać oferty na adres e-mail: [email protected] w terminie do dnia 19 września 2022 r. 

Oferta powinna zawierać pełne dane oferenta, proponowaną cenę nabycia oraz informację, że dotyczy postępowania o sygn. akt XVIII GUp 94/21.

Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia przed zawarciem umowy zbycia wierzytelności. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ciążą na nabywcy. 

 W przypadku wpływu więcej niż jednej oferty, równej co najmniej cenie minimalnej, syndyk po uprzednim powiadomieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź tradycyjnej zainteresowanych podmiotów o pozostałych ofertach, sprzeda wierzytelność podmiotowi oferującemu najwyższą cenę, po poinformowaniu pozostałych oferentów o możliwości podbicia ceny i uzyskaniu informacji o braku zainteresowania w dalszej części wyboru nabywcy.