Syndyk masy upadłości Stanisława Nasiłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą STD Nasiłowski Stanisław Nasiłowski z siedzibą w Zielonce sprzeda w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych (sygn. akt XVIII GUp 131/21) w trybie z wolnej ręki pakiet należności wchodzących w skład masy upadłości za łączną kwotę nie niższą niż 108,00 zł. Wycena należności zostanie udostępniona po złożeniu przez każdego zainteresowanego zapytania na adres mailowy: [email protected].

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 11 kwietnia 2023 r. przesyłając je w formie e-mailowej na adres: [email protected].

Oferta winna zawierać dopisek „Konkurs ofert, sygn. akt XVIII GUp 131/21, Należności STD Nasiłowski”, pełne dane oferenta oraz proponowaną kwotę nabycia.

Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty ceny przed zawarciem umowy przelewu wierzytelności.

Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy będą obciążały kupującego.