Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Marcina Bielejca w upadłości w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt WA2M/GUp-s/496/2023 sprzeda w trybie z wolnej ręki należności zasądzoną na mocy prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie III Wydział Cywilny z dnia 19 listopada 2019 r., sygn. akr III C 1217/18, za cenę nie niższą niż, 4.774,80 zł.

Wycena należności zostanie udostępniona po złożeniu przez każdego zainteresowanego zapytania na adres mailowy: [email protected] oraz [email protected].

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 22 kwietnia 2024 r. przesyłając je w formie e-mailowej na adres: [email protected].

Oferta winna zawierać dopisek „Konkurs ofert, sygn. akt WA2M/GUp-s/496/2023 – Należność”, pełne dane oferenta oraz proponowaną kwotę nabycia.

Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty ceny przed zawarciem umowy przelewu wierzytelności.

Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy będą obciążały kupującego.