Syndyk masy upadłości ARS Retail Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie , sygn. akt XVIII GUp 1043/19 sprzeda należności wchodzące w skład masy upadłości:

  1. Gold Project Investments Sp. z o.o. (poprzednio Złote Tarasy III S.A.R.L sp. j) – w kwocie 25 963,85 zł z tytułu kaucji gwarancyjnej wynikającej z umowy o roboty budowlane związane z wykonaniem toalet w Biurze Lumen Złota 59. Termin wymagalności przypada na dzień 29 stycznia 2021 r.;
  2. Carles Industrial sp. z o. o. w kwocie 63.208,10 zł z tytułu kaucji gwarancyjnej wynikającej z umowy o roboty budowlane w siedzibie DSV Solutions sp. z o. o.  Termin wymagalności przypada na dzień 5 sierpnia 2021 r

cena łączna sprzedaży wynosi 12.800,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty pisemnie w terminie do dnia 25 sierpnia 2020 r.  przesyłając je w formie e-mailowej na adres [email protected].

Oferta winna zawierać dopisek, iż  dotyczy postępowania o sygn. akt XVIII GUp 1043/19.

W przypadku zainteresowania nabyciem wierzytelności, przy co najmniej równej cenie minimalnej, syndyk ma prawo wyboru oferty.

Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty ceny przed zawarciem umowy przelewu wierzytelności. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy będą obciążały kupującego.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, proszę o kontakt e-mailowy.