Syndyk masy upadłości Magdaleny Dzierżek, sygn. X GUp 196/19 sprzeda pakiet należności wchodzących w skład masy upadłości.

Łączna wartość nominalna wierzytelności wynosi 170.187,64 zł.

Cena sprzedaży wynosi 5 zł.

W skład pakietu wchodzi:

  1. Wierzytelność w wysokości 22.823,77 zł wraz z odsetkami od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chlopska” w Iłowie z tytułu nieopłaconych faktur VAT. Termin wymagalności upłynął w 1999 r.
  2. Wierzytelność w wysokości 22.565,27 zł wraz z odsetkami od Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Instal – Bud sp. z o.o. z siedzibą w Gielniowie z tytułu nieopłaconych faktur VAT. Termin wymagalności upłynął w 1997 r.
  3. Wierzytelność w wysokości 124.798,60 zł wraz z odsetkami od Handel, Usługi, Produkcja A. i K. Bieniek z siedzibą w Bełchowie z tytułu nieopłaconych faktur VAT. Termin wymagalności przypadał na 1999 r.

Zainteresowani winni składać oferty pisemnie w terminie do dnia 21 czerwca 2019 r. osobiście w biurze syndyka (adres: ul. Wilanowska 8 lok.3, 00-422 Warszawa), przesyłając je do biura syndyka listem poleconym (decyduje data wpływu do biura syndyka, nie zaś data nadania) lub przesyłając je w formie e-mailowej na adres [email protected]. Oferta winna zawierać dopisek, że dotyczy postępowania o sygn. akt X GUp 196/19.

W przypadku zainteresowania nabyciem należności przez więcej niż jeden podmiot syndyk dokona wyboru oferty zawierającej najwyższą zaoferowaną cenę.

Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty ceny przed zawarciem umowy przelewu wierzytelności. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy będą obciążały kupującego.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, proszę o kontakt e-mailowy.