Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – Stanisława Miłosza, sygn. akt X GUp 271/18 sprzeda w trybie z wolnej ręki prawo własności nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Kwilcz, na która składa się działka ewidencyjna o nr 83/100, o pow. 0,0361 ha, dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Międzychodzie prowadzi księgę wieczystą o nr PO2A/00031556/4, za cenę nie niższą niż 3.500,00 zł netto. Wadium w wysokości 350,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty pisemne w terminie do dnia 4 marca 2019 r. w Kancelarii Syndyka – Małgorzaty Jarosińskiej, ul. Wilanowska 8 lok. 3, 00-422 Warszawa lub przesłać je na adres Kancelarii Syndyka listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do kancelarii, nie zaś data nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 marca 2019 r. w Kancelarii Syndyka, o godz. 11.00.

Opis i oszacowanie Nieruchomości oraz regulamin sprzedaży dostępne są w Kancelarii Syndyka.Dodatkowych informacji udziela syndyk pod nr te. 22/118-49-34 lub adresem e-mail: [email protected]lub [email protected]