Syndyk masy upadłości Danuty Smus w upadłości – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 222/21, sprzeda w trybie z wolnej ręki prawo własności nieruchomości gruntowej (na której usadowiony został budynek mieszkalny jednorodzinny) położona w miejscowości Wólka Kozodawska (05-501 Piaseczno) przy ul. Pogodnej 4, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Piasecznie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW WA5M/00355623/8   oraz udział w wysokości 1/107 w wewnętrznej drodze dojazdowej, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW WA5M/00296113/8,

za cenę nie niższą niż 1.100.325,00 zł brutto. Wadium wynosi 100.000,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lipca 2022 r. osobiście w Kancelarii Notarialnej Doroty Wziątek, ul. Solec 61A/29, 00-409 Warszawa lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 sierpnia 2022 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 10.30.

Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze 
Syndyka Małgorzaty Jarosińskiej, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa oraz w Sądzie Rejonowym dla 
m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa.

Dodatkowe informacji pod nr tel. +48 501 541 541.