Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Wojciecha Fiodorowskiego PESEL 58062602450 NIP: 5251699359 sygn. akt XIX GUp 752/21, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki na sprzedaż nieruchomości gruntowej składająca się z działek ewidencyjnych nr 10/38, 10/39, 10/40, 10/41, 10/42, 10/43, 10/44, 10/45, 10/47 o łącznej powierzchni 2545 m2 zabudowanych budynkiem hali magazynowo produkcyjnej o powierzchni 574,96 m2, położonych w gminie Sadowie, obręb Bogusławice, powiat opatów, województwo świętokrzyskie dla której Sąd Rejonowy w Opatowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1T/00037408/2 za cenę nie niższą niż 676.000,00 złotych (słownie: sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy i 00/100) złotych. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 60.000,00 zł

Zainteresowani winni składać oferty do dnia 18 października 2022 roku osobiście w Biurze Syndyka Gawła Jarosińskiego przy ul. Ludnej 9, 00-413 Warszawa lub przesłać je na adres Biura Syndyka lisem poleconym.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 października 2022 r. w Biurze Syndyka Gawła Jarosińskiego o godz. 12.00.  Operat szacunkowy oraz warunki przetargu dostępne w Gmachu Sadu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul. Czerniakowska 100A w Warszawie, oraz w biurze syndyka po wcześniejszym umówieniu. Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 501 224 432 lub adresem e-mail: [email protected] od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17.