Syndyk masy upadłości Grzegorza Białowąs (PESEL 78081004710), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 683/16), ogłasza sprzedaż z wolnej ręki na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 650/224 o powierzchni 0,4555 ha, położonej w Chróścice, powiat opolski, województwo opolskie, dla której Sąd Rejonowy w Opolu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr OP1O/00060925/3, za cenę nie niższą niż 6.500,00 zł (słownie:  sześć tysięcy pięćset i 00/100 zł) . Wadium  w wysokość 2 000,00 zł.

Zgodnie z art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz. U. 2016 poz. 2052), zwanej dalej jako „UKUR, zastrzega się, że jest to przetarg ograniczony dla rolników indywidualnych w rozumieniu UKUR oraz do osób wskazanych w art. 2a ust. 3 pkt 1 UKUR.

Zainteresowani winni składać oferty do dnia 7 stycznia 2019 roku osobiście lub pocztą na adres: Kancelaria syndyka Gawła Jarosińskiego, ul. Wilanowskiej 8 lok. 3, 00-422 Warszawa. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 stycznia 2019 roku w kancelarii syndyka o godz. 11.30. Operat szacunkowy oraz warunki przetargu dostępne są w kancelarii syndyka. Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 501 224 432 lub adresem e-mail: [email protected] od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17