Syndyk masy upadłości PAMAR sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XIX GUp 310/19 sprzeda w trybie z wolnej ręki prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 116, obręb 4 Kolonia Pozezdrze o powierzchni 53.700 m2, położonej w miejscowości Kolonia Pozezdrze (kod pocztowy 11-610), gmina Pozezdrze, powiat węgorzewski, województwo warmińsko-mazurskie, nr KW OL2G/00007624/1, za cenę nie niższą niż 205.440,00 zł netto. Wadium wynosi 15.000,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 grudnia 2019 r. osobiście w Kancelarii Notarialnej Wojciech Żuława, ul. Okopowa 56 lok. A1, 01-042 Warszawa lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 grudnia 2019 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 10.30.

Opis i oszacowanie nieruchomości oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze Syndyka Gawła Jarosińskiego, ul. Wilanowska 8 lok. 3, 00-422 Warszawa oraz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa.

Dodatkowych informacji udziela syndyk pod nr tel. 22/118-49-34 lub adresem e-mail:  [email protected]