Syndyk masy upadłości Małgorzaty Kołodziejczyk osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XIX GUp 808/17), ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej (dz. ew. 108/5, obręb 0018) położonej w Kraśniczej Woli, powiat grodziski, województwo mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1G/00026800/4 za cenę nie niższą niż 69 599,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto. Wadium w wysokości 6 000,00 zł płatne do dnia 13 grudnia 2019 roku.

Zainteresowani winni składać oferty do dnia 13 grudnia 2019 roku osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie lub przesłać je na adres tegoż Sądu listem poleconym. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 grudnia 2019r. w gmachu Sądu w sali nr 14 godz. 13:00. Operat szacunkowy oraz warunki przetargu dostępne w czytelni Sądu oraz w biurze syndyka przy ul. Wilanowskiej 8 lok. 3 w Warszawie. Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 502 997 928 lub adresem e-mail: [email protected] od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17. 

Niniejsze ogłoszenie na mocy Postanowienia sędziego-komisarza z dnia 8 listopada 2019r zmienia terminy składania i otwarcia ofert wcześniejszego ogłoszenia umieszczonego w MSiG, które ukazało się w numerze 194/2019 (5833) z dn. 7 października 2019r., pod poz. 51507.