Syndyk masy upadłości Jowity Janowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt. XVIII GUp 344/19 (poprzednia sygn. akt X GUp 238/18), ogłasza przetarg na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wilczyna, gmina Duszniki, stanowiącej działkę ewidencyjną o nr 123/4 o powierzchni 3234 m 2, dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach, prowadzi księgę wieczystą numer KW PO1A/00058958/0 za cenę nie niższą niż 22.400,00 zł ( słownie: dwadzieścia dwa tysiące czterysta i 00/100 złotych). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2.200,00 zł. 

Zgodnie z art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz. U. 2016 poz. 2052), zwanej dalej jako „UKUR”, zastrzega się, że jest to przetarg ograniczony dla rolników indywidualnych w rozumieniu UKUR oraz do osób wskazanych w art. 2a ust. 3 pkt 1 UKUR.

Zainteresowani winni składać oferty do dnia 7 października 2019 roku osobiście w Kancelarii Syndyka przy ulicy Wilanowskiej 8 lok. 3, 00-422 Warszawa lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listem poleconym. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 października 2019 r. w Kancelarii Syndyka o godz. 11.40. Operat szacunkowy oraz warunki przetargu dostępne w czytelni Sądu oraz w biurze syndyka przy ul. Wilanowskiej 8 lok. 3 w Warszawie, po uprzednim umówieniu się.  Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 501 224 432 lub adresem e-mail: [email protected]od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17.