Syndyk masy upadłości Urszuli Edyty Giernatowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt. XVIII GUp 1118/19 ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej podpiwniczonym położonym w Legionowie, gmina Legionowo, powiat legionowski, województwo mazowieckie przy ul. Kwiatowej 38, stanowiący działkę ewidencyjną nr 29/1 o pow. 877 m, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1L/00017363/7 za cenę nie niższą niż 1.656.000,00 ( słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy i 00/100) złotych brutto, której wartość rynkową określono na podstawie opisu i oszacowania z dnia 7 grudnia 2019 roku sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego Katarzynę Fligier. 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 160.000,00 zł. 

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lutego 2021 roku w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowskiej 100A lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 lutego 2021 roku o godz. 14.00 w gmachu Sądu w Sali nr 14. Operat szacunkowy oraz warunki przetargu dostępne są w biurze syndyka oraz czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 501 224 432 lub adresem e-mail: [email protected] od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17.