Syndyk masy upadłości G. Wróblewskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt XIX GUp 594/19 (poprzednia sygn. akt. X Gup 789/18), ogłasza sprzedaż z wolnej ręki  nieruchomości gruntowej zabudowanej pozostałościami budynków gospodarczych składającej się z działki numer 83 obręb 13 położonej przy ul. Topolowej 13 w Strzeniówce, gmina Nadarzyn, województwo mazowieckie, o powierzchni 2.341 m2, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta numer WA1P/00025746/9 za cenę nie niższą niż 300.000,00 zł ( słownie: trzysta tysięcy i 00/100 złotych). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 30.000,00 zł. 

Zainteresowani winni składać oferty do dnia 14 sierpnia 2019 roku osobiście lub w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Gładkiego ul. Nałęczowska 60 lok. 23, 02-922 Warszawa lub przesłać je na adres Kancelarii listem poleconym. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 sierpnia  2019 r. w Kancelarii Notarialnej o godz. 10.00.  Operat szacunkowy oraz warunki przetargu dostępne w Czytelni Sadu oraz w biurze syndyka przy ul. Wilanowskiej 8 lok. 3 w Warszawie. Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 501 224 432 lub adresem e-mail: [email protected] od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17.