Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Pawła Waldemara Cyborskiego, sygn. akt XVIII GUp 143/19, sprzeda w trybie z wolnej ręki udział w wysokości 1/6 w prawie własności do stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Stanisława Staszica 4 położonego w Górze Kalwarii o powierzchni 43,58 m2, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA5M/00426529/8 oraz związanego z nim udziału w nieruchomości wspólnej  w wysokości 4358/69437, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA5M/00355541/9, za cenę nie niższą niż 8.000,00 zł brutto. Wadium wynosi 2.000,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 stycznia 2020 r. osobiście w Kancelarii Notarialnej Malwina Siadak & Dorota Wziątek, ul. Solec 61A lok. 29, 
00-409 Warszawa lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 stycznia 2020 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 10.30.

Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze Syndyka Małgorzaty Jarosińskiej, ul. Wilanowska 8 lok. 3, 00-422 Warszawa oraz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa.

Dodatkowych informacji udziela syndyk pod nr tel. 22/118-49-34 lub adresem e-mail: [email protected]