Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Pawła Waldemara Cyborskiego, sygn. akt XVIII GUp 143/19, sprzeda w trybie z wolnej ręki udział w wysokości udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości lokalowej nr 11 stanowiącej odrębną nieruchomość, położoną przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 7K, w Górze Kalwarii, o powierzchni 52,93 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1I/00017982/9, wraz z udziałem w wysokości 5293/345658 w prawie własności gruntu, na którym znajduje się budynek oraz w tych samych częściach prawo współwłasności wszelkich części budynku i innych urządzeń, które służą do wspólnego użytku ogółu mieszkańców, za cenę nie niższą niż 53.000,00 zł brutto. Wadium wynosi 5.000,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 stycznia 2020 r. osobiście w Kancelarii Notarialnej Malwina Siadak & Dorota Wziątek, ul. Solec 61A lok. 29, 
00-409 Warszawa lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 stycznia 2020 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 11.00.

Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze Syndyka Małgorzaty Jarosińskiej, ul. Wilanowska 8 lok. 3, 00-422 Warszawa oraz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa.

Dodatkowych informacji udziela syndyk pod nr tel. 22/118-49-34 lub adresem e-mail: [email protected]