Syndyk masy upadłości Dariusza Bosackiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt. XIX Gup 287/19 (poprzednia sygn. akt X GUp 889/17), ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 201/4, obręb 0011 Kępa, gmina Sochocin, powiat płoński województwo mazowieckie, o powierzchni 5198 m2, dla której Sąd Rejonowy w Płońsku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1L/00042802/9 za cenę nie niższą niż 25.000,00 zł ( słownie: dwadzieścia pięć tysięcy i 00/100 złotych) netto. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3.000,00 zł. 

Zainteresowani winni składać oferty do dnia 3 stycznia 2020 roku osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy XIX Wydział ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie lub przesłać je na adres tegoż Sądu listem poleconym. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 stycznia 2020 r. w gmachu Sądu w sali nr 14 godz. 10:30 Operat szacunkowy oraz warunki przetargu dostępne w czytelni Sadu oraz w biurze syndyka przy ul. Wilanowskiej 8 lok. 3 w Warszawie po wcześniejszym umówieniu się. Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 501 224 432 lub adresem e-mail: [email protected] od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17.