Syndyk masy upadłości Dariusza Bosackiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 889/17), ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 201/4, obręb 0011 Kępa, gmina Sochocin, powiat płoński województwo mazowieckie, o powierzchni 5198 m2, dla której Sąd Rejonowy w Płońsku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1L/00042802/9 za cenę nie niższą niż 30.600,00 zł ( słownie: trzydzieści tysięcy sześćset  i 00/100 złotych) brutto. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3.000,00 zł. 

Zgodnie z art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz. U. 2016 poz. 2052), zwanej dalej jako „UKUR”, zastrzega się, że jest to przetarg ograniczony dla rolników indywidualnych w rozumieniu UKUR oraz do osób wskazanych w art. 2a ust. 3 pkt 1 UKUR.

Zainteresowani winni składać oferty do dnia 2 lipca 2019 roku osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy X Wydział ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie lub przesłać je na adres tegoż Sądu listem poleconym. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 lipca  2019 r. w gmachu Sądu w sali nr 14 godz. 10:30 Operat szacunkowy oraz warunki przetargu dostępne w czytelni Sadu oraz w biurze syndyka przy ul. Wilanowskiej 8 lok. 3 w Warszawie. Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 501 224 432 lub adresem e-mail: [email protected] od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17.