Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Marii Rek w upadłości, sygn. akt XVIII GUp 560/19  sprzeda w trybie z wolnej ręki udziału w wysokości ½ w  nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 35/3, o wielkości 0,0532 ha położonej w  Rabowicach przy ul. Bukowskiej gmina Swarzędz, powiat Poznański, województwo wielkopolskie, obręb 302116_5.0012, dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00100913/5, za cenę nie niższą niż 10.650,00 zł brutto.

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 stycznia 2021 r. osobiście w Kancelarii Notarialnej Malwina Siadak & Dorota Wziątek, ul. Solec 61A lok. 29, 00-409 Warszawa lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 stycznia 2021 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 12:30.

Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze Syndyka Małgorzaty Jarosińskiej, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa oraz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa.

Dodatkowe informacji pod nr tel. 22 657 43 96