Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Marii Rek w upadłości, sygn. akt XVIII GUp 560/19  sprzeda w trybie z wolnej ręki prawo własności nieruchomości lokalowej o powierzchni 34,50 m2, położonej w Rokietnicy (62-090) przy ul. Cyprysowej 8B/7, gmina Rokietnica, powiat Poznański, województwo wielkopolskie, dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1A/0055514/5 wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku, dla którego Sąd Rejonowy w Szamotułach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1A/0050863/1, za cenę nie niższą niż 104.500,00 zł brutto.

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września 2020 r. osobiście w Kancelarii Notarialnej Malwina Siadak & Dorota Wziątek, ul. Solec 61A lok. 29, 00-409 Warszawa lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 września 2020 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 11.20.

Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze Syndyka Małgorzaty Jarosińskiej, ul. Wilanowska 8 lok. 3, 00-422 Warszawa oraz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa.

Dodatkowe informacji pod nr tel. 22/118-49-34.