Syndyk masy upadłości  osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Wojciecha Winkowskiego sygn. akt XIX GUp 1250/20, sprzeda w trybie z wolnej ręki nieruchomość gruntową zabudowaną siedliskim położoną w miejscowości Borzeń 21, gmina Mała Wieś oznaczonej jako działka nr 50 o powierzchni 16 1000 m 2, obręb 0003 powiat płocki województwo mazowieckie. Działka w części o pow. 1400 m  stanowi niewydzielone siedlisko zabudowane budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi. Pozostała część to grunt uprawiany rolniczo w RIIIa oraz RIIIa o powierzchni 14 700 m . Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW PL1P/00095445/8, za cenę nie niższą niż 152.400,00 zł ( słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta i 00/100 złotych) brutto. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 15.000,00 zł. 

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 stycznia 2022 roku osobiście w Biurze Syndyka Gawła Jarosińskiego ul. Ludna 9/1, 00-413 Warszawa lub przesłać ja na adres tegoż biura listem poleconym (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania). 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 stycznia 2022 r. o godz. 12.30 w w/w Biurze Syndyka. 

Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze Syndyka Gawła Jarosińskiego ul. Ludna 9/1, 00-413 Warszawa. 

Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 501 224 432 lub adresem email: [email protected] od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17.