Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Romana Lesiak w upadłości ogłasza konkurs sprzedaży udziału w wysokości 1/6 nieruchomości lokalowej położonej w Warszawie, dzielnica Wola przy ul. Elektoralnej 26, lokal. 30, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze WA4M/00156676/2  za cenę nie niższą niż 43.000,00  złotych brutto (słownie: czterdzieści trzy tysiące złotych 00/100). 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 maja 2024 roku osobiście w Biurze Syndyka Małgorzaty Jarosińskiej, ul. Ludna 9 lok. 1, 00-413 Warszawa (w godzinach 9-17).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 maja 2024 roku w/w Biurze Syndyka o godz. 10:30.

Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze Syndyka Małgorzaty Jarosińskiej, ul. Ludna 9 lok.1, 00-413 Warszawa oraz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa.

Dodatkowe informacji pod nr tel. + 48 502 997 928 oraz adresem e-mail: [email protected].