Syndyk masy upadłości Botimex sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XVIII GUp 112/20, sprzeda w trybie z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowej, na którą składa się działka ewidencyjna o nr 42/1 (obręb 002-07-09), położonej w miejscowości Warszawa (02-230) przy ul. Jutrzenki 16 (woj. mazowieckie, dzielnica Włochy, obszar MSI Opacz Wielka) o powierzchni 2.749 m2, zabudowanej budynkiem o powierzchni 601,00 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1M/00041122/4, za cenę nie niższą niż 3.303.000,00 zł netto. Wadium wynosi 450.000,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 kwietnia 2021 r. osobiście w Kancelarii Notarialnej Wojciecha Żuławy, ul. Okopowa 56 lok. A1, 01-042 Warszawa lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 kwietnia 2021 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 10.30. Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze Syndyka Gawła Jarosińskiego, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa oraz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa.

Dodatkowe informacji pod nr tel. 501 541 541