Syndyk masy upadłości Mabelle Investments sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie przy ulicy Lindleya 16, 02-013 Warszawa, sygn. akt XIX GUp 379/19 sprzeda w trybie z wolnej ręki przedsiębiorstwo Upadłego w całości, w rozumieniu art. 55¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w skład którego wchodzą w szczególności:

  1. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 5.117,00 m2, położonej przy ul. Ostrobramskiej 79 w Warszawie, województwo mazowieckie, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 46, obręb 3-05-23, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/00171396/0 wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku handlowo-usługowego o powierzchni zabudowy 2.971,00 m2 oraz
  2. należność o wydanie z depozytu środków pieniężnych o równowartości 10.000,00 euro (wg średniego kursu w NBP na dzień ogłoszenia upadłości równowartość ta wynosi 41.891,00 zł) przysługująca od Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Szara 10, 00-420 Warszawa, KRS 0000003782;

z wyłączeniem środków pieniężnych zgromadzonych w masie upadłości oraz dokumentacji księgowej, pracowniczej, finansowej i handlowej niezbędnej do prowadzenia postępowania upadłościowego, w tym wytworzonej w toku postępowania upadłościowego.

Cena wywoławcza to 44.000.000,00 (słownie: czterdzieści cztery miliony złotych 00/100) złotych netto. Wadium wynosi 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100).

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r. osobiście w Kancelarii Notarialnej Wojciech Żuława, ul. Okopowa 56 lok. A1, 01-042 Warszawa lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 maja 2020 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 10.00.

Opis i oszacowanie nieruchomości oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze Syndyka Gawła Jarosińskiego, ul. Wilanowska 8 lok. 3, 00-422 Warszawa oraz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa.

Dodatkowych informacji udziela syndyk pod nr tel. 660-444-200 lub adresem e-mail: [email protected]