Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Grzegorza Kulikowskiego w upadłości sprzeda w trybie z wolnej ręki udziału w wysokości ½ w lokalu mieszkalnym nr 49 położonym w Warszawie przy ul. Pańskiej 96 o powierzchni użytkowej 37,00 m2, dla którego to lokalu prowadzona jest  przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr WA4M/00426604/1 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej,  którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której to nieruchomości prowadzona jest  przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr WA4M/00413836/2, za cenę nie niższą niż 330.500,00 zł netto. Wadium wynosi 30.000,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty do depozytu notarialnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2024 r. w Kancelarii Notarialnej Wojciecha Żuławy, ul. Okopowa 56 lok. A1, 01-042 Warszawa (po uprzednim umówieniu się pod numerem telefonu 694 444 646). Od przyjętej w depozyt oferty notariuszowi przysługuje opłata za dokonanie czynności.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 czerwca 2024 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 11.00.

Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne do wglądu na żądanie każdego zainteresowanego zgłoszone pod adres e-mail: [email protected].