Syndyk masy upadłości Wolska Aparthotel sp. z o.o. w upadłości z siedzibą 
w Warszawie (01-258) przy ul. Wolskiej 165, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000742520, sygn. akt XVIII GUp 174/20 sprzeda w trybie z wolnej ręki prawo własności do lokalu użytkowego stanowiącego odrębną nieruchomość, o pow. 48,03 m(2) położonego w Warszawie przy ul. Wolskiej 165 nr lokalu U9, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA4M/00460344/0 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, o pow. 24,13 m(2), oraz związany z lokalem udział w nieruchomości wspólnej w wysokości 7215/1074600, który stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA4M/00456111/7, za cenę nie niższą niż 212.000,00 zł netto. Wadium wynosi 25.000,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 lipca 2022 r. osobiście w Biurze Syndyka Gawła Jarosińskiego, ul. Ludna 9 lok. 1, 00-413 Warszawa (w godzinach pracy kancelarii od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do 16.00) lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 lipca 2022 roku w Biurze Syndyka o godz. 10.30.

Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze 
Syndyka Gawła Jarosińskiego, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa oraz w Sądzie Rejonowym dla 
m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa.

Dodatkowe informacji pod nr tel. + 48 501 541 541.